Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet DSA anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Men dersom du er huseier og bor i egen bolig er du ikke pålagt å måle radon. Hvis du derimot leier ut hele eller deler av boligen, er du pålagt å måle og gjøre tiltak om radonnivået er for høyt.

Etasjer som skal måles er kjeller, 1. etasje og 2. etasje. Fra og med 3. etasje regner man med at radonnivået er lavt. En måling kan gjøres med sporfilmer eller med elektronisk måleutstyr. Sporfilmer er noen små bokser du får tilsendt av oss og de skal plasseres i de rommene som skal måles. Etter endt måleperiode sendes de tilbake til oss for analyse. Ved elektronisk måling må man sette seg godt inn i hvordan måleutstyret fungerer og følge bruksanvisningen nøye. Radonnivået skal måles i minst 2 mnd for å få en godkjent målerapport, det gjelder både måling med sporfilmer og elektronisk måling.Tegningen viser hvilke etasjer som skal radonmåles. Illustrasjon: DSA.


Strålevernforskriften stiller krav til at utleier må iverksette tiltak hvis radonnivået overstiger 100 Bq/m3. Etter tiltak skal radonnivået ikke overstige 200 Bq/m3.


Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler jevnlige målinger fordi radonnivået i bygninger kan endres over tid. Direktoratet oppgir følgende anbefalinger:

- Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles.

- Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.

- I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år, dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden.

Anbefalingene gjelder alle typer bygninger.