I borettslag er det sameiet og borettslaget sitt ansvar å gjøre tiltak mot radon i følge vedlikeholdsplikten. Det ytre vedlikeholdsansvaret i sameier og borettslag omfatter fellesareal og bygningsmasse. Derfor kan radon som siver inn fra grunnen sammenlignes med ansvar for manglende eller utett drenering.


Det er styret i sameiet som er ansvarlig for at et forsvarlig vedlikehold blir gjennomført.


Etasjer som skal måles er kjeller, 1. etasje og 2. etasje. Fra og med 3. etasje regner man med at radonnivået er lavt. En måling kan gjøres med sporfilmer eller med elektronisk måleutstyr. Sporfilmer er noen små bokser du får tilsendt av oss og de skal plasseres i de rommene som skal måles. Etter endt måleperiode sendes de tilbake til oss for analyse. Ved elektronisk måling må man sette seg godt inn i hvordan måleutstyret fungerer og følge bruksanvisningen nøye. Radonnivået skal måles i minst 2 mnd for å få en godkjent målerapport, det gjelder både måling med sporfilmer og elektronisk måling.


Tegningen viser hvilke etasjer som skal radonmåles. Illustrasjon: DSA.


Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at det bør gjøres tiltak hvis radonnivået overstiger 100 Bq/m3. Etter tiltak skal radonnivået ikke overstige 200 Bq/m3.


DSA anbefaler jevnlige målinger fordi radonnivået i bygninger kan endres over tid. Direktoratet oppgir følgende anbefalinger:

- Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles.

- Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.

- I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år, dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden.

Anbefalingene gjelder alle typer bygninger.